Meranie kompresie: Aké informácie zistí o stave motora?

Stlačenie zmesi vo valci
Pod kapotou
Publikoval Denis  —  Aktualizované

Meranie kompresie (kompresných tlakov valcov) je metóda, pomocou ktorej sa zisťujú presné informácie o stave motora. Pomocou merania kompresných tlakov je možné zistiť netesnosti spaľovacieho priestoru jednotlivých valcov.

Netesnosti v spaľovacom priestore nepriaznivo ovplyvňujú celý chod motora, jeho výkon, spotrebu paliva, spotrebu oleja, no taktiež aj množstvo vyprodukovaných emisií a ďalšie.

Obsah

Čo je kompresný tlak?

3D model pracujúceho motora V8. Piesty a iné mechanické časti sú v pohybe.

Kompresný tlak je maximálny dosiahnuteľný tlak na konci kompresného zdvihu motora, keď zmes ešte nehorí. Veľkosť kompresného tlaku zavisí od kompresného pomeru, otáčok motora, stupni plnenia valcov a tesnosti spaľovacieho priestoru. Všetky tieto parametre, až na tesnosť spaľovacieho priestoru, sú nemenné a sú dané konštrukciou motora.

Netreba však zabúdať na to, že kompresný tlak musí byť vo všetkých valcoch rovnaký. Pokiaľ sú totiž spaľovacie priestory v poriadku, maximálny rozdiel kompresných tlakov je v jednotlivých valcoch do 1 baru (0,1 MPa).

Kompresné tlaky sa pri zážihových motoroch pohybujú medzi 1,0 až 1,2 MPa a pri vznetových motoroch 3,0 až 3,5 MPa. Ak sa teda pri meraní kompresie zistí, že niektorý z valcov nedosahuje výrobcom udávané hodnoty, svedčí to o netesnosti spaľovacieho priestoru.

Čo spôsobuje netesnosti v motore?

Tesnenie hlavy valcov

Netesnosti spaľovacieho priestoru a teda aj nižšie kompresné tlaky spôsobuje:

Ako prebieha meranie kompresie?

Kompresný tlak valcov sa meria pomocou kompresiometra. Pred meraním kompresného tlaku sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu, aby sa vymedzili vôle medzi piestom a valcom. Kompresiometer sa zaskrutkuje do hlavy valca namiesto zapaľovacej sviečky.

Motor sa nasledne pretáča pomocou štartéra, pričom škrtiaca klapka je naplno otvorená (naplno stlačený plynový pedál), aby tak motor mohol voľne nasávať vzduch.

Kompresný tlak sa ukazuje na ručičke kompresiometra, ktorá zaznamenáva najvyššie dosiahnutý tlak.

Ako zistiť, čo spôsobuje netesnosť v motore?

Pokiaľ zistíš, že na niektorom z valcov nie je kompresný tlak v poriadku, je potrebné zistiť, čo spôsobuje netesnosť spaľovacieho priestoru. Pomôcť ti môže motorový olej, ktorý odhalí či je príčinou netesnosti opotrebovaný valec, piest či jeho piestne krúžky alebo za netesnosťou spaľovacieho priestoru stoja iné komponenty motora.

Postup je nasledovný - Do valca, ktorého kompresný tlak je nižší ako by mal byť, sa vstrekne malé množstvo motorového oleja. Olej totiž na krátku dobu dokáže vyplniť netesné miesta medzi valcom a piestom a tak utesní spaľovací priestor. Po vstreknutí motorového oleja do valca sa vykoná opätovné meranie kompresie.

Piesty, krúžky, kľukový hriadeľ

V prípade že pri opätovnom meraní kompresné tlaky vadného valca vzrastú, je takmer isté, že za netesnosťami spaľovacieho priestoru sa bude skrývať práve vadný valec, jeho vložka či piesty alebo ich piestne krúžky.

Ak sa však kompresné tlaky vadného valca nezmenia, bude príčinou netesnosti spaľovacieho priestoru pravdepodobne prasknutá hlava valcov, poškodené tesnenie pod hlavou valcov, poškodený ventil, jeho pružina alebo sedlo ventilu.