Pravidlá a podmienky používania

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webstránky je právnická osoba, MILOMEDIA OÜ, so sídlom Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estónsko, (ďalej len „Prevádzkovateľ“, Autoride). Prevádzkovateľ je zároveň majiteľom doménového mena „autoride.sk“ a je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webstránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ prevádzkuje webstránku a zodpovedá za funkčnosť a jej prevádzku a využíva daný priestor na reklamu.

1.2 Používateľ webovej stránky Autoride.sk je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa webstránku Autoride.sk (ďalej len „Používateľ“).

2 Webstránka

2.1 Webstránka Autoride.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach autoride.sk

2.3 Aby ste ako Používateľ mohli webstránku Autoride.sk využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými podmienkami. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nesmiete túto službu využívať.

2.4 Registrácia na stránke a poskytované služby sú dostupné užívateľom starším ako 13 rokov. Užívatelia mladší ako 13 rokov služby tejto webstránky bez súhlasu zákonného zástupcu využívať nemôžu.

3 Súkromie Používateľa a ochrana osobných údajov

3.1 Naše zásady ochrany osobných údajov a konkrétne informácie týkajúce sa Vášho súkromia máme zadefinované v našich Zásadách ochrany osobných údajov na webe Autoride.sk

3.2 Registrácia na webe Autoride.sk je dobrovoľná.

3.3 Registráciou na webe Autoride.sk Používateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a zároveň dáva Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a aby tieto osobné údaje uschoval v databáze na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije výhradne na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajovPoužívateľ vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov.

3.4 Používateľ má okrem registrácie na webstránke možnosť poskytnúť svoj email na účely zasielania newslettera (informačný kanál). Poskytnutím svojej emailovej adresy na tieto účely Používateľ súhlasí so zasielaním newslettera na svoj email, pričom jeho emailová adresa bude vložená do databázy. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že túto emailovú adresu nebude využívať na iné účely než na tie, ktoré Používateľ sám odsúhlasil, to znamená na zasielanie newslettera na svoju emailovú adresu, informácie o novinkách a smerovaní webu autoride.sk

3.5 Používateľ prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. a v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) zákona poučený o svojich právach a ich ochrane v zmysle ust. § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z. z. v nasledovnom rozsahu:

§ 28 Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo aň písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.) (9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

§ 29 Poskytnutie informácií dotknutej osobe (1) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. (2) Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. (3) Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30 Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

4 Používateľský obsah

4.1 Používateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu, a to bez ohľadu na to, či bol tento Obsah zverejnený alebo nie.

4.2 Používateľ týmto berie na vedomie, že je plne zodpovedný za svoj vlastný Obsah a za dôsledky zverejnenia svojho Obsahu. Používateľom zaslaný Obsah nereprezentuje súhlas Prevádzkovateľa ani jeho názory či názory webu Autoride.sk. Prevádzkovateľ tak nevyjadruje súhlas so žiadnym Obsahom, názorom alebo vyhlásením obsiahnutej v Obsahu zaslaného Používateľom a výslovne sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s daným Obsahom.

4.3 Používateľ berie na vedomie, že svoj Obsah musí spĺňať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a nesmie do kvízov, článkov, komentárov či iných príspevkov pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Používateľ taktiež nesmie pridávať žiaden erotický obsah, a to v akejkoľvek forme.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na webstránke, ktorý bol publikovaný Používateľmi. Obsah, komentáre a iné príspevky sú kontrolované len v prípade, ak je pod daný príspevok označená redakcia "autoride".

5 Autorské práva a duševné vlastníctvo

5.1 Prevádzkovateľ a webstránka Autoride.sk nezodpovedá za články, fotografie, inzeráty, príspevky, komentáre a iný materiál od Používateľov, ale dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

5.2 Každý Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, inzerátov, komentárov, príspevkov na webstránke Autoride.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.3 Každý Používateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

 • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.

 • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.

 • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.

 • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majiteľa autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

6 Porušenie autorských práv alebo iných práv

6.1 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, okamžite nás kontaktujte na autoride@milomedia.eu a bezodkladne napravíme chybu niektorého z našich registrovaných Používateľov, ktorí ale akýkoľvek obsah pridávajú doborovoľne, na vlastnú zodpovednosť a pod vlastným menom bez koordinácie a priameho vedomia Prevádzkovateľa.

7 Obsah na našich serveroch

7.1 Webstránka Autoride.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za Obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a Používatelia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Názory a postoje nereprezentujú postoj Prevádzkovateľa či webstránky autoride.sk

7.2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

8 Odkazy

8.1 Webstránka obsahuje odkazy na webstránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

8.2 Prevádzkovateľ a ani webstránka autoride.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webstránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky Používateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webstránok a nezodpovedá za obsahy externých webstránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Používateľovi škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Používateľa.

9 Práva a povinnosti Používateľa

9.1 Používateľ berie na vedomie, že na webstránke Autoride.sk a jej subdoménach či podstránkach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a so všeobecnou morálkou, to znamená, že nesmie:

 • Propagovať násielie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo socálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine

 • Odosielať príspevky s erotickým obsahom

 • Propagovať detskú pornografiu

 • Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov

 • Propagovať drogy, alkoholické nápoje alebo cigarety

 • Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany

 • Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte

9.2 Používateľ má na webstránke autoride.sk právo kedykoľvek vymazať svoj účet, pokiaľ je zaregistrovaný v systéme, má právo na zrušenie newslettera, pokiaľ poskytol svoju emailovú adresu a súhlasil so zasielaním noviniek a taktiež má právo na úplné zabudnutie, a to tak, že po zrušení svojho účtu (pokiaľ bol vytvorený) zablokuje ukladanie súborov cookies vo svojom internetovom prehliadači pre webstránku autoride.sk. Viac informácií o cookies nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov

10 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

10.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľom.

10.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním webstránky, prípadne s používaním služieb na webstránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Používateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevázkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvednených na webstránke.

10.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

11 Súťaže

11.1 Do súťaží na webstránke autoride.sk sa môže zapojiť osoba staršia ako 13 rokov iba so súhlasom zákonného zástupcu alebo osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je zodpovedná za svoje konanie.

11.2 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na www.autoride.sk dáva súhlas na spracovanie dodatočných osobných údajov. K týmto údajom patrí meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a v prípade peňažných výhier aj číslo bankového účtu, pokiaľ je potrebné. Taktiež súhlasí, že jej emailová adresa môže byť zdieľaná s organizátorom súťaže, alebo so spoločnosťou, ktorá poskytla produkty do súťaže.

12 Zmena pravidiel

12.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť Obsah, prípadne služby webstránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webstránky. Na používanie webstránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

Platné od 01.01.2023