AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Podmienky inzercie a prispievania

Podmienky inzercie na Autoride.sk

1 Základné ustanovenia a pojmy

1.1 Prevádzkovateľom webstránky Autoride.sk je právnická osoba, MILOMEDIA OÜ, so sídlom Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estónsko, (ďalej len „Prevádzkovateľ“, Autoride). Prevádzkovateľ je zároveň majiteľom doménového mena „autoride.sk“ a je nositeľom práv spojených a súvisiacich s webstránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov. Prevádzkovateľ prevádzkuje webstránku a zodpovedá za funkčnosť a jej prevádzku a využíva daný priestor na reklamu.

1.2 Používateľ webovej stránky Autoride.sk je akákoľvek fyzická a právnická osoba, ktorá navštívi a používa webstránku Autoride.sk - Fyzická osoba musí byť staršia ako 16 rokov (ďalej len „Používateľ“).

1.3 Podmienky inzercie na Autoride.sk upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa pri poskytovaní a taktiež využívaní služieb (ďalej len „Podmienky inzercie“).

1.4 Službou sa rozumie najmä inzercia, diskusia, prispievanie článkov, vytváranie a vyplňovanie kvízov, správa profilu, ako aj ďalšie služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na webstránke Autoride.sk (ďalej len „Služba“).

1.5 Súkromným predajcom sa rozumie fyzická osoba, ktorá predáva svoj súkromný majetok (ďalej len „Súkromný predajca“).

1.6 Firemným predajcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva webstránku a jej služby na predaj predmetov svojej obchodnej činnosti (ďalej len „Firemný predajca“).

1.7 Príslušným orgánom kontroly poskytovania týchto Podmienok a Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1 (ďalej len “SOI”).

2 Podmienky využívania inzercie a ďalších služieb

2.1 Prevádzkovateľ umožňuje Používateľom a v niektorých prípadoch aj neregistrovaným návštevníkom vytvárať vlastný obsah, t.j. pridávať inzeráty, komentáre, príspevky, fotografie, články, kvízy a inú formu obsahu. Prevádzkovateľ tak plní funkciu sprostredkovateľa, najmä v prípade inzercie, kedy Používateľ dobrovoľne predáva vlastný majetok (tovar) iným Používateľom alebo návštevníkom Autoride.sk. Uzavretím dohody a teda obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza k vzniku kúpnopredajnej zmluvy. Zodpovednosť za jej riadne plnenie, reklamáciu a plnenie vyplývajúce z jej povahy nesú kupujúci a predajca, ktorých sa daná dohoda a zmluva týka. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené pri inzercii tovaru, jeho predaji či po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, za uverejnené fotografie, ktoré podliehaju autorskym právam, na ktoré nemá Používateľ patričnú licenciu, príspevky uverejnené Používateľom či návštevníkom webu, v diskusii, fóre, pri hodnotení ani pri akýchkoľvek iných spôsoboch prispievania. Taktiež nezodpovedá za záväzky medzi Používateľmi a návštevníkmi webu navzájom, ktoré vzniknú na základe ich dohody alebo zmluvy.

2.3 Prevádzkovateľ vedome neposkytuje služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov a nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za chybné, neúplné či zavádzajúce údaje v prípade obsahu vytvoreného Používateľom alebo návštevníkom webu Autoride.sk. Takýto obsah je možné po nahlásení vymazať, Prevádzkovateľ však nedokáže ovplyvniť a skontrolovať všetky príspevky, inzeráty, komentáre, fotografie, ktoré vytvorili Používatelia a návštevníci.

2.4 Využívaním služieb webu Autoride.sk dáva Používateľ súhlas s Podmienkami inzercie a taktie Všeobecnými podmienkami využívania služieb tejto webovej stránky.

2.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prepojenie webovej stránky Autoride.sk s inými webovými stránkami a aplikáciami, ktoré prevádzkuje alebo ku ktorým má Prevádzkovateľ iné práva. K tomuto prepojeniu patrí taktiež zasielanie osobných údajov medzi prepojenými webovými stránkami, spracovanie osobných údajov na účely merania, reklamy a všetky účely, ktoré súvisia so spracovaním osobných údajov na webe Autoride.sk.

2.6 Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb, to znamená vytváraním príspevkov, inzerátov, komentárov, fotografií, kvízov, videí, článkov a ďalšieho obsahu (ďalej len “Obsah”), ktorý odošle prostredníctvom webu (elektronicky), emailom (poštou) a iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: používať,upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto Obsahu.

3 Súkromie a ochrana osobných údajov

3.1 Naše zásady ochrany osobných údajov a konkrétne informácie týkajúce sa Vášho súkromia máme zadefinované v našich Zásadách ochrany osobných údajov na webe Autoride.sk. Používateľ poskytuje dobrovoľne a z vlastnej vôle Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom poskytovania Služieb na Autoride.sk. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa predovšetkým na účely inzercie, súvisiacich služieb, služieb zahŕňajúcich vytváranie obsahu Používateľom. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s poskytnutím osobných údajov, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah a poskytovať služby, ktoré súvisia s vytváraním obsahu a inzerciou.

3.2 Prevádzkovateľ informuje Používateľa o tom, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov môže zasielať emaily, prípadne ho oslovovať v rámci telefonátu či SMS správ na účely priameho marketingu. Udelenie nesúhlasu s týmto účelom je možné kedykoľvek vyjadriť, a to oznámením Prevádzkovateľovi na adresu autoride@milomedia.eu alebo na iný kontaktný email, ktoré sú uvedené na webe Autoride.sk. Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje na účely priameho marketingu týmto príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, súd, orgány činné v trestnom konaní a ďalšie subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona. Osobné údaje sú uchovávané na dobu 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

3.3 Používateľ má právo na požiadanie prístupu k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na úpravu, obmedzenie či úplné vymazanie týchto údajov. Ak ide o opakované žiadosti, ktoré budú neopodstatnené a neprimerané, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať prístup takejto osoby a odmietnuť uzatvorenie zmluvného vzťahu, to znamená zakázať prístup na web Autoride.sk.

3.4 Používateľ si uvedomuje, že poskytovanie služieb je umožnené len osobám starším ako 16 rokov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a z vlastnej vôle a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom (tretím stranám), ktoré tieto údaje môžu ďalej spracúvať. Dbáme však na to, aby boli tieto subjekty overené a taktiež vysoko dbali na dodržiavanie ochrany osobných údajov.

3.5 Prevádzkovateľ použije údaje o Používateľoch iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. K takýmto údajom patrí meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo Používateľa, prípadne názov spoločnosti a IČO, ktoré Používateľ sám dobrovoľne a z vlastnej vôle pridal pri vytváraní obsahu, respektíve inzerátu a vo svojom používateľskom profile.

4 Využívanie služieb pre Používateľov a návštevníkov

4.1 Služby môžu byť poskytnuté registrovaným Používateľom, respektíve Používateľom, ktorí poskytli minimálne svoju emailovú adresu, alebo návštevníkom webu, ktorí sa rozhodli vytvoriť obsah bez registrácie. Registrácia, respektíve prihlásenie však slúži na dodatočné funkcie a možnosti.

4.2 Registrovaný/Prihlásený Používateľ má možnosť spravovať svoje inzeráty, to znamená upravovať, sledovať vo svojom rozhraní. Používateľ môže pridávať inzeráty ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

4.3 Používateľ svojou registráciou/prihlásením na webe Autoride.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastného kontaktu a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

4.4 Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov, ktoré sú potrebné k prihláseniu, úprave inzerátu a taktiež za zabezpečenie svojho zariadenia, z ktorého sa prihlasuje. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity, ktoré vykonal so svojím kontom a taktiež za akýkoľvek obsah, ktorý bol pridaný prostredníctvom jeho vlastného konta.

4.5 Používateľ sa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho konta zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa.

4.6 Pridávanie obsahu a predovšetkým inzerátov je povolené aj pre nezaregistrovaných/neprihlásených používateľov a návštevníkov webu Autoride.sk. Takto vytvorené inzeráty spravuje nezaregistrovaný používateľ pomocou svojich zadaných osobných údajov a hesla.

5 Pravidlá správania sa Používateľa

5.1 Používateľ plne a bez výhrad zodpovedá za obsah, ktorý sám vytvoril. Jedná sa o všetky príspevky, videá, komentáre, fotografie, inzeráty a akýkoľvek iný typ obsahu. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho obsah bol v súlade s legislatívou SR:

Používateľ nesmie uvádzať nepravdivé, nepresné, nejasné údaje o tovare, ktorý ponúka prostredníctvom inzercie Používateľ nesmie v inzerátoch ponúkať dodatočné tovary či služby, ktoré priamo nesúvisia s jeho ponukou Používateľ je povinný upraviť obsah tak, aby žiadnym spôsobom nezasahoval do práv iných, neznevažoval ich dobré meno a nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie Používateľ musí inzerovať konkrétny tovar/službu, pokiaľ využíva služby inzercie a nie platenej reklamy na Autoride.sk Používateľ nesmie duplikovať rovnakú ponuku, pokiaľ je pôvodná ponuka stále platná a publikovaná Používateľ môže inzerovať iba taký tovar a služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a Používateľ má k týmto tovarom či službám všetky práva (platí aj text, fotografie a iný typ obsahu)

5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať akúkoľvek ponuku bez upozornenia, najmä sa jedná o prípady porušenia pravidiel, ku ktorým patrí aj vytvorenie viacerých používateľských účtov na pridávanie inzerátov, nepreukázanie identity či vlastníckemu vzťahu k inzerovaným tovarom/službám a iné dôvody.

5.3 Prevádzkovateľ nie je v pozícií predajcu ani distribútora inzerovaného tovaru/služby. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za priaznivý priebeh predaja, ani za škody spôsobené predajom/kúpou tovaru či služby prostredníctvom Autoride.sk

5.4 Používateľ prehlasuje a zaväzuje sa k dodržiavaniu Podmienok inzercie a taktiež Všeobecných podmienok platných na Autoride.sk

5.5 Používateľ je zodpovedný za splnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú z predaja a kúpy cez Autoride.sk, najmä pokiaľ sa jedná o získanie podnikateľského oprávnenia, priznanie a odvod daní, reklamy, ochrany spotrebiteľa a iné dôvody.

5.6 Používateľ nemôže využívať inzertné služby, ani služby súvisiace s pridávaním vlastného obsahu k účelom, ktoré porušujú zákony SR a tieto Podmienky.

5.7 Používateľ taktiež nesmie využívať služby Autoride.sk k akémukoľvek poškodeniu Prevádzkovateľa, nech už sa jedná o legislatívne alebo technické spôsoby. Používateľ nesmie kopírovať žiaden obsah uverejnený na webe Autoride.sk a žiadnym spôsobom sa snažiť získať informácie, ktoré neboli uverejnené alebo poskytnuté Prevádzkovateľom.

*5.8 Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zdieľaním osobných údajov, ktoré súvisia s Používateľovým obsahom medzi službami, ktoré sú pod správou Prevádzkovateľa a jeho partnerov.

6 Pridávanie inzerátov

6.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu, vymazanie akéhokoľvek obsahu, a to aj bez udania dôvodu. V prípade, ak bude obsah vymazaný z dôvodu porušenia Podmienok, služba sa považuje za ukončenú v celom rozsahu. Prevádzkovateľ má taktiež právo zablokovať prístup na web Autoride.sk osobám, ktoré úmyselne a vedome porušujú Podmienky alebo zákony Slovenskej republiky.

6.2 Služba inzercie na webe Autoride.sk nedovoľuje inzerovať:

  • inzeráty porušujúce Podmienky alebo zákony SR (v prípade porušenia zákona sú takéto prípade nahlásené polícii SR, týkajú sa najmä manipulácie s najazdenými kilometrami, predaja štítkov, servisných knižiek a iné…)

  • inzeráty porušujúce autorské práva v akejkoľvek podobe (v prípade porušenia autorských práv je Používateľ povinný vysporiadať sa s autorom a poskytnúť mu náhradu za škodu, ktorú svojím konaním spôsobil) technické preukazy, bločky, faktúry, štítky, doklady, chip tuning, powerboxy, pohonné hmoty služby súvisiace s predmetom zárobkovej činnosti nadmerné množstvo tovaru (jeden inzerát je určený na jeden konkrétny tovar)

6.3 Službu inzercie nesmie Používateľ, ale ani návštevník webu Autoride.sk používať na:

  • vytváranie duplicitného obsahu (vytvorením viacerých inzerátov vám bude zmazaná celá ponuka a zablokovaný prístup na web)

  • vytváranie inzerátov bez uvedenia ceny, písať slová a vety veľkými písmenami, používanie špeciálnych znakov alebo kontaktných údajov v názve inzerátu pridávanie fotografií k inzerátom, ktoré obsahujú text, vodoznak či iné grafické prvky (orámovanie, filtre, atď.)

7 Zrušenie používateľského účtu

7.1 Používateľ si je vedomý toho, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľský účet kedykoľvek zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a predchádzajúceho upozornenia.

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený zablokovať prístup Používateľovi, respektíve konkrétnej osobe na web Autoride.sk a odstrániť akýkoľvek Používateľom vytvorený obsah z dôvodu porušenia Podmienok, poškodzovania Prevádzkovateľa či porušovania zákonov SR.

8 Zodpovednosť za škody

8.1 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť Používateľom alebo tretím osobám či návštevníkom webu Autoride.sk priamo či nepriamo v dôsledku s využívaním služieb Autoride.sk

8.2 Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vzikla alebo môže vziknúť v súvislosti s technickými problémami na strane servera, odstávkou, výpadkami, nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov alebo inými vplyvmi.

8.3 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah uverejnený Používateľom a návštevníkmi webu, a to vrátane videí, fotografií či textu.

8.4 Prevádzkovateľ nezaručuje bezprostrednú a nepretržitú prevádzku webu Autoride.sk, jeho bezchybný chod a funkčnosť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo web bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu odstaviť.

8.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vnizkla alebo môže vziknúť v súvislosti s predajom/kúpou, zmluvou či akoukoľvek dohodou uzatvorenou medzi predajcom a kupujúcim.

8.6 Používateľ berie na vedomie, že využíva služby webu Autoride.sk na vlastné riziko a je zodpovedný za dodržiavanie týchto Podmienok ako aj autorských zákonov a zákonov SR. Používateľ je zodpovedný za škody, ktoré môže svojim konaním spôsobiť tretím stranám.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Podmienky pridávania obsahu a inzerovania na webe Autoride.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v SR, a to v prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dizajnovú, technologickú či akúkoľvek inováciu a zmenu služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena neporušuje práva Používateľa.

9.1 Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok z akýchkoľvek dôvodov. Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť ohlásenie zmeny Podmienok. Ak nastane zmena Podmienok, Používateľ súhlasí s tým, že aktuálne platná a účinná verzia je vždy tá posledná, respektíve verzia s najnovším dátumom. Pokiaľ Používateľ pokračuje v používaní služieb aj po prípadnej zmene Podmienok, udeľuje tým Prevádzkovateľovi bezvýhradný súhlas so zmenou Podmienok.

Platné od 01.01.2019