AUTORIDE

Mazacia sústava motora: Ako funguje mazanie motora?

Olejový filter
Pod kapotou
Publikoval Denis   — Aktualizované 

Mazacia sústava je neoddeliteľnou súčasťou každého jedného piestového spaľovacieho motora a je nevyhnutne potrebná pre mazanie motora.

Bez mazania motora olejom by totiž motor nemohol fungovať, respektíve mohol, ale len veľmi krátku dobu.

Obsah

Mazacia sústava motora a jej funkcia

Mazacia sústava motora má za úlohu zásobovať jednotlivé časti motora počas prevádzky dostatočným množstvom motorového oleja, pričom musí byť zabezpečený správny tlak oleja.

Pokles tlaku motorového oleja signalizuje kontrolka na prístrojovej doske, pretože v takomto prípade hrozí nedostatočné mazanie jednotlivých komponentov motora, čo môže viesť k zadretiu motora.

Prehriaty motor

Mazacia sústava motora musí ďalej zabezpečovať:

 • Mazanie - zníženie trenia medzi pohybujúcimi sa časťami motora tak aby nedochádzalo k zadieraniu

 • Chladenie - odvod tepla z miest (komponentov), ktoré nie je možné chladiť pomocou chladiacej kvapaliny

 • Tesnenie - dotesňovanie stykových plôch medzi piestom a valcom tak, aby bolo prenikanie plynov zo spaľovacieho priestoru okolo piesta čo najmenšie

 • Čistenie - odvod kovového oteru, usadenín a zbytkov po spálenej zmesi

 • Ochrana kovových častí pred koróziou

 • Zníženie hlučnosti motora - olejový film na kontaktných plochách tlmí hluk a vibrácie

Najčastejšie spôsoby mazania motora:

 1. Tlakové mazanie

 2. Mazanie so suchou kľukovou skriňou

 3. Mazanie mastnou zmesou

1. Tlakové mazanie

Tlakové mazanie sa používa pri štvortaktných piestových spaľovacích motoroch. Olejové čerpadlo nasáva motorový olej z olejovej vane cez sitko a tlačí ho mazacími kanálmi k mazaným miestam motora.

Vo väčšine prípadov sa však okrem sitka na čistenie oleja používajú aj ďalšie čističe (olejový filter). Z mazaných miest motorový olej odteká naspäť do olejovej vane.

2. Mazanie so suchou kľukovou skriňou

Ide o typ mazania, ktoré sa využíva predovšetkým pri terénnych a športových automobiloch. Pri tomto spôsobe mazania je motorový olej, ktorý steká do olejovej vane, odčerpávaný pomocou odsávacieho čerpadla do olejovej nádrže.

Z tejto olejovej nádrže potom druhé olejové čerpadlo vytláča motorový olej cez olejový filter na mazané miesta motora. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje spoľahlivé mazanie aj pri veľmi veľkých náklonoch vozidla či pri veľkých odstredivých silách spôsobených rýchlym prejazdom zákrutami.

3. Mazanie mastnou zmesou

Ide o najjednoduchší spôsob mazania motora. Pri tomto spôsobe mazania sa mazací olej pridáva priamo do paliva. Pomer miešania oleja s palivom udáva výrobca motora, no pohybuje sa v rozmedzí od 1:20 až 1:100.

Mazanie mastnou zmesou sa používa pri dvojtaktných motoroch motocyklov, kosačiek či motorových píl alebo malých pracovných strojov. V súčasných štvortaktných automobilových motoroch je však najrozšírenejším spôsobom mazania motora práve tlakové mazanie.

Ako postupuje motorový olej mazacou sústavou?

Motorový olej

Na začiatku sa nachádza motorový olej v olejovej vani. Z olejovej vane sa motorový olej nasáva cez sací kôš pomocou olejového čerpadla do olejového čističa (olejového filtra). Z olejového filtra sa potom olej dostáva ku kľukovému hriadeľu, kde sú pomocou samostatných kanálov mazané hlavné ložiská kľukového hriadeľa.

Z hlavných ložísk kľukového hriadeľa sa olej dostáva do ojničných ložísk. Motorový olej však putuje aj do hlavy valcov, kde maže ventilový mechanizmus. Po ojničných ložiskách nasledujú piesty a valce, ktoré sú mazané pomocou trysiek. Tieto trysky striekajú olej na steny valcov.

Pri niektorých motoroch sú však chladené motorovým olejom aj priamo piesty. Na to slúžia špeciálne trysky, ktoré striekajú olej do hlavy piestov. Piesty majú po svojom obvode okrúhle otvory a taktiež drážky pre piestne krúžky (tesniace a stieracie).

Stierací krúžok rozotiera motorový olej po stenách valca, ktorý potom cez okrúhle otvory piestu steká naspäť do olejovej vane motora.

Komponenty mazacej sústavy motora

 1. Olejová vaňa

 2. Olejové čerpadlo

 3. Snímač tlaku motorového oleja

 4. Snímač hladiny motorového oleja

 5. Redukčný ventil

 6. Olejový čistič

 7. Prepúštací ventil

 8. Spätné uzatváracie ventily

1. Olejová vaňa

Olejová vaňa obsahuje zásobu motorového oleja pre motor, no taktiež uzatvára kľukovú skriňu zospodu. Medzi kľukovou skriňou a olejovou vaňou sa nachádza tesnenie, aby tak nedochádzalo k priesaku oleja cez spoj týchto dvoch častí.

Aby sa však zabezpečilo spoľahlivé nasávanie oleja pomocou olejového čerpadla, je olejová vaňa vybavená priečkami, ktoré zabraňujú prelievaniu oleja z miesta sania čerpadla.

Povrch olejovej vane však neslúži len ako uzáver pre kľukovú skriňu, ale aj ako chladiaca plocha. Práve z tohoto dôvodu sú olejové vane niektorých motorov vybavené chladiacimi rebrami, ktoré napomáhajú chladiť motorový olej.

2. Olejové čerpadlo

Olejové čerpadlo

Olejové čerpadlo prepravuje motorový olej na mazacie miesta, pričom musí zabezpečovať dostatočný tlak oleja. Olejové čerpadlo je teda nevyhnutnou súčasťou každého tlakového systému mazania.

3. Snímač tlaku motorového oleja

Tento snímač slúži na kontrolu tlaku motorového oleja. Snímač tlaku sa nachádza v tlakovom vedení mazacej sústavy za olejovým čerpadlom. Ak je tlak oleja dostatočný, tlačí motorový olej na membránu spínacieho kontaktu, ktorý je spojený s kostrou vozidla.

V takomto prípade dôjde k prerušeniu spojenia s kostrou vozidla, čo spôsobí, že sa kontrolka tlaku oleja zhasne. V prípade, ak je tlak nedostatočný, rozsvieti sa kontrolka tlaku oleja a pri niektorých automobiloch sa motor dostane do núdzového režimu.

4. Snímač hladiny motorového oleja

Slúži na kontrolu hladiny motorového oleja. Ak je motorového oleja málo, vyšle tento snímač signál riadiacej jednotke motora, ktorá rozsvieti kontrolku hladiny motorového oleja.

5. Redukčný ventil

Nachádza sa za olejovým čerpadlom a zabraňuje príliš vysokému tlaku oleja. Príliš vysoký tlak oleja totiž nie je žiadúci, pretože ohrozuje tesnenia, olejové vedenie, hadice, čistič oleja a tak podobne.

6. Olejový čistič

Olejový čistič, je v podstate olejový filter, ktorý je určený na odstránenie nečistôt z motorového oleja. V motoroch pre automobily je tento filter umiestnený v spodnej alebo strednej časti motora.

Olejový filter sa používa k tomu, aby sa zabránilo predčasnej degradácii motorového oleja spôsobenej pevnými nečistotami nachádzajúcimi sa v oleji, ako sú kovový oter, sadze, prach a tak podobne.

Filtráciou týchto nečistôt sa predlžuje životnosť motorového oleja a tým aj jeho interval výmeny.

7. Prepúštací ventil

Je najčastejšie umiestnený v telese olejového filtra. V prípade upchatia olejového filtra, zabezpečí prepúšťací ventil zásobovanie motora nevyčisteným motorovým olejom.

Motor je tak mazaný aspoň nevyčisteným olejom, čo je však určite lepší prípad ako ten, v ktorom by nebol mazaný vôbec.

8. Spätné uzatváracie ventily

Sú umiestnené v prívodnom a odtokovom vedení mazacej sústavy. Tieto ventily zabraňujú odtoku oleja naspäť do olejovej vane v dobe, keď je motor vypnutý. Po naštartovaní motora je tak vďaka týmto ventilom dosiahnuté plné mazanie motora v oveľa kratšom čase.

Mazacia sústava a motorový olej

Motorový olej je v motore vystavený vysokému tepelnému, chemickému, ale aj mechanickému namáhaniu. Medzi piestom a valcom totiž prenikajú do priestoru kľukovej skrine spálené plyny a vzduch, ktoré urýchľujú degradáciu motorového oleja.

Výmena motorového oleja

Na degradácii oleja sa však podieľajú aj nečistoty ako prach z cesty, asfalt, oter z kovových častí motora, voda či prenikajúca chladiaca kvapalina. Mechanické znečistenie oleja prachom a kovovým oterom je však pomerne ľahké odstrániť pomocou čističa oleja (olejového filtra). Degradácii oleja chemickými vplyvmi však zabrániť nejde.

Interval výmeny oleja a správnu špecifikáciu motorového oleja predpisuje výrobca motora podľa počtu prejazdených kilometrov alebo podľa časového intervalu. Bez ohľadu na interval výmeny by však každý jeden vodič nemal zabúdať na pravidelnú kontrolu hladiny motorového oleja.

Každý motor má totiž určitú bežnú spotrebu motorového oleja, a to aj v prípade, ak je v motore všetko v poriadku a netrápi ho žiadna porucha či opotrebovanie niektorej časti, vplyvom čoho by mohlo dochádzať k nadmernej spotrebe motorového oleja.

Spotrebu motorového oleja udáva výrobca motora. K tejto bežnej spotrebe motorového oleja dochádza pri prieniku oleja do spaľovacieho priestoru.

Na čo by si nemal zabúdať

Olejový a palivový filter
 • používať motorový olej predpísaný alebo schválený výrobcom motora

 • pravidelne kontrolovať stav hladiny motorového oleja

 • pravidelne meniť motorový olej, najneskôr podľa výrobcom stanoveného intervalu

 • výmenu motorového oleja prevádzať len pri zahriatom motore

 • pri výmene motorového oleja je potrebné vymeniť aj olejový filter

Video ukážka znázorňujúca ako funguje mazacia sústava v aute: