Kontrolka chladiacej kvapaliny: Čo signalizuje a prečo svieti?

Kontrolky chladiacej kvapaliny
Pod kapotou
Publikované  —  Aktualizované

Kontrolka chladiacej kvapaliny môže mať dve funkcie, a to presnejšie funkciu výstražnú a informatívnu. Existujú totiž dve kontrolky chladiacej kvapaliny.

Prvá z nich má modrú farbu a má len informatívnu funkciu, zatiaľ čo tá červená varuje a upozorňuje na vážny problém.

Obsah

Modrá kontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny:

Modrá kontrolka chladiacej kvapaliny

Táto kontrolka chladiacej kvapaliny svieti namodro a informuje vodiča o tom, že teplota chladiacej kvapaliny je príliš nízka. Počas toho, ako táto kontrolka svieti, sa neodporúča vytáčať motor do vysokých otáčok, pretože nie je zohriaty na svoju optimálnu prevádzkovú teplotu.

Modrá kontrolka však zhasne ihneď po tom, ako teplota chladiacej kvapaliny dosiahne výrobcom stanovenú hodnotu. Kontrolka nízkej teploty chladiacej kvapaliny má teda len informatívnu funkciu, pričom nepoukazuje na chybu, ale len na nízku teplotu kvapaliny v chladiacom systéme počas toho, ako je motor studený.

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny:

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny

Zatiaľ, čo svietenie modrej kontrolky chladiacej kvapaliny je pri studenom motore bežné a neznamená žiaden problém, rozsvietenie červenej kontrolky zaváňa vážnym problémom. Červená kontrolka chladiacej kvapaliny totiž poukazuje na dve vážne chyby, presnejšie na nízku hladinu kvapaliny v chladiacom systéme alebo na vysokú teplotu chladiacej kvapaliny.

Oba tieto problémy sú však veľmi vážne. V prípade, že sa táto kontrolka rozsvieti, mal by si okamžite prerušiť jazdu a vypnúť motor. V opačnom prípade totiž hrozí, že sa motor začne prehrievať, následkom čoho môže dôjsť až k jeho zadretiu.

Po vypnutí motora je však nutné počkať nejakú dobu, kým motor aspoň trochu nevychladne, cca 60 °C, inak hrozí, že po otvorení expanznej nádobky chladiacej kvapaliny vystrelí horúca kvapalina a obarí ťa. Po otvorení expanznej nádobky je potrebné najskôr skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny. Ak je chladiacej kvapaliny málo, znamená to len dve veci. Buď chladiaca kvapalina uniká von z motora a chladiaceho systému alebo sa kvapalina dostáva do spaľovacieho priestoru.

Najčastejšou príčinou straty chladiacej kvapaliny je:

Prehrievanie motora pri dostatočnom množstve chladiacej kvapaliny

Červená kontrolka chladiacej kvapaliny sa však môže rozsvietiť aj v prípade, že je kvapaliny v chladiacom systéme motora dostatok. V tomto prípade kontrolka signalizuje prehrievanie motora zapríčinené variacou sa chladiacou kvapalinou, čo však znamená nárast teploty chladiacej kvapaliny a aj motora.

Dôvodov prehrievania motora môže byť hneď niekoľko, no treba podotknúť, že nie sú tak vážne ako problém s únikom chladiacej kvapaliny a taktiež ich riešenie nie je tak finančne nákladné.

Najčastejšou príčinou prehrievania chladiacej kvapaliny je chybný termostat, ktorý je buď zaseknutý alebo úplne uzatvorený, vplyvom čoho prúdi chladiaca kvapalina len malým chladiacim okruhom a nedostáva sa tak do chladiča. To vedie k prudkému nárastu jej teploty a pokiaľ sa termostat neotvorí včas, spôsobí to varenie chladiacej kvapaliny a prehrievanie motora.

Medzi ďalšie príčiny prehrievania motora môžeme zaradiť problém so zapnutím ventilátora chladiča. Ventilátor chladiča je totiž jedným z kľúčových komponentov chladiaceho systému vozidla. Jeho úloha spočíva v ochladení chladiacej kvapaliny v chladiči.

Ventilátor chladiaceho systému sa nemusí zapnúť kvôli:

  • poruche elektrického pohonu

  • spálenej poistke

  • vadnému termostatu

  • poruche snímača teploty na zapnutie ventilátora

  • chybné relé

V každom prípade je rozsvietenie červenej kontrolky chladiacej kvapaliny vážny problém, ktorý je potrebné odstrániť čím skôr.