AUTORIDE

Ako ovplyvňujú vlastnosti zapaľovacej sviečky parametre motora?

Zapaľovacie sviečky
Pod kapotou
Publikoval Denis, Martin   — Aktualizované 

Vlastnosti zapaľovacej sviečky ovplyvňujú kvalitu zapálenia zmesi a tým do značnej miery aj parametre motora.

Pri posudzovaní zapaľovacích sviečok sa teda prihliada na niekoľko dôležitých hodnôt, od ktorých sa odvíjajú vlastnosti zapaľovacej sviečky.

Obsah

Vzdialenosť elektród

Vzdialenosť elektród zapaľovacej sviečky výrazne ovplyvňuje kvalitu iskry. Čím je vzdialenosť medzi elektródami menšia, tým menšie napätie je potrebné k vytvoreniu iskry.

Pri veľmi malej vzdialenosti elektród je však dĺžka iskry veľmi krátka, čo spôsobí, že sa uvoľní veľmi málo energie, a to môže viesť k zlému zapáleniu zmesi, ale taktiež sa znižuje pravdepodobnosť zapálenia zmesi.

Ak dochádza k vynechávaniu iskry (vynechávaniu zapálenia zmesi), je chod motora hlučnejší a výkon motora je nižší. Naopak veľká vzdialenosť elektród zapaľovacej sviečky zas vyžaduje vysoké napätie potrebné na vytvorenie iskry, respektíve na zapálenie zmesi, čo môže spôsobovať vynechávanie iskry pri nízkych otáčkach motora.

Dĺžka závitu

Ak použiješ sviečku s dlhším závitom ako je predpísaný, hrozí mechanické poškodenie motora, keďže do spaľovacieho priestoru bude zasahovať väčšia časť zapaľovacej sviečky ako je potrebné. To môže spôsobiť, že sa piest v oblasti hornej úvrate stretne so zapaľovacou sviečkou. Všetko však záleží od umiestnenia sviečky v hlave valcov.

Okrem tohoto problému, je tu aj ďalší problém, a to ten, že do spaľovacieho priestoru vyčnieva časť závitu, ktorá je vystavená veľkému množstvu nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobia, že sa na závit zapaľovacej sviečky usádzajú rôzne nečistoty.

Tie môžu pri výmene sviečky poškodiť závit v hlave valcov. Pri použití sviečky s kratším závitom ako je predpísané zas hrozí, že sa nečistoty usadia v závite hlave valcov, čo môže spôsobiť problém pri montáži predpísanej zapaľovacej sviečky.

Použitie zapaľovacej sviečky s dlhším závitom ako je predpísané má okrem spomenutých negatív aj vplyv na prehrievanie sviečky. Značná plocha závitu sviečky zasahujúceho do spaľovacieho priestoru absorbuje množstvo tepla zo spaľovacieho priestoru a tak môže dosiahnuť mimoriadne vysoké teploty.

Výsledkom je teda samozápal a detonačné spaľovanie spôsobené zapaľovacou sviečkou. Takýto režim však rýchlo dospeje k vážnej poruche nielen sviečky, ale aj motora.

Tepelná hodnota

Tepelná hodnota je v podstate mierka tepelného zaťaženia sviečky, ktorá je prispôsobená na konkrétny typ motora. Tepelná hodnota sviečky závisí od jej konštrukcie a použitých materiálov. Zapaľovacia sviečka totiž nesmie pri prevádzke prekročiť určité tepelné pásmo. Znamená to, že určitá zapaľovacia sviečka sa nemá v konkrétnom motore prehrievať a v inom zas nesmie mať príliš nízku teplotu.

Práve preto sa zapaľovacie sviečky rozlišujú na teplé sviečky a studené sviečky. Sviečka nie je zdrojom tepla, musí ho však zo spaľovacieho priestoru, respektíve zo svojho povrchu odvádzať. Sviečky, ktoré odvádzajú teplo vo väčšej miere a rýchlejšie, sa označujú ako studené sviečky. Na druhú stranu sviečky, pri ktorých je odvod tepla menší sa nazývajú teplé sviečky.

Schopnosť odvádzať teplo je závislá od konštrukcie zapaľovacej sviečky, no primárne o tepelnej hodnote sviečky rozhoduje hlavne veľkosť povrchu spodnej časti izolátora. Ak je špička izolátora dlhá, bude mať sviečka vysokú tepelnú hodnotu (teplá sviečka) a naopak ak má sviečka krátku špičku izolátora bude mať sviečka nízku tepelnú hodnotu (studená sviečka).

Zhrnutie

Pokiaľ teda použiješ v motore svojho auta sviečku s inou tepelnou hodnotou akú udáva výrobca, môže to spôsobiť detonačné horenie (samozapálenie zmesi) a tým aj pokles výkonu motora.