Ako ovplyvňuje vyplachovanie valcov parametre dvojtaktného motora?

Dvojtaktný motor
Pod kapotou
Publikoval Daniel

Vyplachovanie valcov motora je pracovná fáza, ktorá sa pri štvortaktných motoroch nevyskytuje. Pre dvojtaktné motory je však nesmierne dôležitá, pretože jej priebeh a kvalita výrazne ovplyvňuje parametre motora.

Pri dvojtaktných motoroch totiž nie je počas pracovného cyklu motora priestor na to, aby piest vytlačil spaliny svojim pohybom do hornej úvrate.

Obsah

Vyprázdnenie valca teda musí zabezpečiť:

1. Voľný výfuk

Spaliny sa dostávajú von z valca skrz výfukový kanál len vplyvom rozdielneho tlaku vo valci a vo výfukovom potrubí.

2. Vytlačenie spalín čerstvou náplňou

Po tom, ako piest v motore otvorí prepúšťací kanál, stlačená zmes sa dostáva do valca a vytláča zvyšky spalín. Okrem toho však plní priestor valca.

Vyplachovanie valcov je však časovo ohraničené na dobu od otvorenia prepúšťacieho kanálu po dobu uzatvorenia výfukového kanálu.

Pri rôznych režimoch motora však môže dôjsť k:

  • väčšiemu či menšiemu premiešaniu čerstvej zmesi so spalinami, keďže dochádza k ich priamemu styku

  • úniku čerstvej zmesi do výfukového potrubia

  • nedostatočnému vypláchnutiu spaľovacieho priestoru, čo spôsobí, že pri ďalšom pracovnom cykle motora sa bude v spaľovacom priestore nachádzať zvýšené množstvo spalín s predošlého cyklu

Kvalitu vyplachovania a plnenia valcov dvojtaktného motora pomáhajú hodnotiť a porovnávať tieto štyri technické veličiny.

Plniaca účinnosť:

Plniaca účinnosť vyjadruje stupeň naplnenia valcov spaľovacieho motora čerstvou zmesou. Je to pomer skutočného množstva čerstvej náplne, ktorá zostane vo valci v okamihu zatvorenia sacieho ventilu a teoreticky možného množstva zodpovedajúceho zdvihovému objemu valca a podmienkam stavu vzduchu (tlak a teplota) pred vstupom do nasávacieho potrubia.

Objemová účinnosť:

Objemová účinnosť je účinnosť, ktorá tiež vyjadruje stupeň naplnenia valcov spaľovacieho motora, ale pomocou lepšie merateľných veličín. Je to pomer množstva čerstvej náplne, ktorá prejde plniacim traktom a teoreticky možného množstva zodpovedajúceho zdvihovému objemu valca.

Kvantitatívna účinnosť vyplachovania:

Kvantitatívna účinnosť vyplachovania je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti vyplachovacieho procesu dvojtaktného motora. Kvantitatívna účinnosť vyplachovania vyjadruje pomer množstva čerstvej náplne, ktorá vo valci zostala po tom, ako sa výfukový kanál uzavrel a pomer množstva čerstvej zmesi, ktorá prejde sacím traktom.

Kvalitatívna účinnosť vyplachovania:

Kvalitatívna účinnosť vyplachovania je veličina, ktorá sa využíva na hodnotenie účinnosti vyplachovacieho procesu dvojtaktného spaľovacieho motora z pohľadu zloženia (kvality) náplne vo valci po uzavretí prepúšťacieho a výfukového kanálu. Kvalitatívna účinnosť vyplachovania vyjadruje pomer množstva čerstvej náplne, ktorá zostala vo valci po uzatvorení výfukového kanálu, k súčtu tohoto množstva a množstva zvyškových spalín z predchádzajúceho pracovného cyklu motora.

Hodnota účinnosti vyplachovania však nikdy nedosiahne 100%. Bežné hodnoty kvalitatívnej účinnosti vyplachovania sa pohybujú od 50% až po 80% a bežné hodnoty kvantivatívnej účinnosti vyplachovania od 70% až po 85%.