Stáčanie kilometrov: prevencia je účinnejšia ako sankcia

Odometer
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Denis

V rámci EÚ sú za lídrov v boji proti stáčaniu kilometrov najčastejšie označované dve krajiny: Holandsko (so systémom Nationale AutoPas) a Belgicko (Car-Pass). Obidve zriadili databázové systémy, ktoré uchovávajú záznamy o najazdených kilometroch nielen z pravidelných technických kontrol, ale hlavne zo širokého spektra subjektov z autobrandže. Počet vozidiel so zmanipulovaným odometrom sa v obidvoch krajinách po zavedení systémov výrazne znížil. Na podobnú cestu ako Belgicko sa vydalo aj Slovensko.

Slovenská republika pred dvoma rokmi novelou zákona č. 725/2014 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovila a zriadila Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti vozidiel. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (č. 106/2018) ustanovuje od 20. mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV širokej škále štátnych aj privátnych subjektov. Jedná sa hlavne o informácie z TK, EK a kontrol originality, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od ministerstva dopravy, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej sa jedná o informácie o predajoch vozidiel od podnikateľov, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od leasingových spoločností, od osôb oprávnených vykonávať legálne zásahy do odometrov a od znalcov po obhliadke vozidla. Zaslaním informácií do RPZV je zároveň splnená povinnosť bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii každú zistenú manipuláciu s odometrom.

Údaje z RPZV sa poskytujú formou výpisu tzv. ODO-Pass-u. Ďalší typ výpisu, tzv. ODO-Pass EU obsahuje údaje z krajiny dovozu poskytované prostredníctvom EUCARIS-u a sú dostupné na pracoviskách kontroly originality, ktoré kontrolujú dovážané vozidlá. Výpis prezentuje historické údaje priebehu najazdených kilometrov aj formou prehľadného grafu, na ktorom je manipulácia ľahko viditeľná. Register je už pripojený do EUCARIS-u, prostredníctvom ktorého sa vymieňajú údaje s členskými štátmi. Takto sa za prvých päť mesiacov tohto roka napr. pri dovozoch z Holandska podarilo znížiť počet manipulácií z 37% na necelých 11 %. Vozidlá boli v priemere stočené o 77 300 kilometrov. Výnimkou nie sú ani vozidlá z Belgicka, ktoré mali pred dovozom na Slovensko v priemere stiahnuté počítadlo prejdenej vzdialenosti o 54 600 km. Podobne ako v prípade Holandska počet vozidiel so stočenými kilometrami klesá aj z druhej krajiny Beneluxu. Kým v marci malo stočené kilometre 14,8 % vozidiel, v máji to bolo len 5,9 %. Výmena údajov z databáz s počítadlami prejdených vzdialeností na základe uvedených skutočností potvrdzuje výrazné zníženie počtu dovezených vozidiel so stočenými kilometrami.

Do RPZV má prístup hlavne Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru a typový schvaľovací orgán. Zásadný rozdiel oproti doterajšej praxi je práve v spôsobe prístupnosti informácií. Kým v nedávnej minulosti boli údaje o priebehu najazdených kilometroch bežne dostupné na internete, informácie z registra nie sú poskytované priamo v otvorenej forme, nakoľko dochádzalo k ich zneužívaniu. Uvedenú skutočnosť si zatiaľ na Slovensku uvedomuje málokto a mnohí sa v nevedomosti naďalej dožadujú voľného prístupu k údajom o najazdených kilometroch. Rovnaký model zaviedlo aj Belgicko počas 12 ročnej praktickej prevádzky ich systému Car-Pass, ktorý sa stal vzorovým riešením pre celú EÚ.

Jedná sa najmä o dve formy zneužitia – treťou osobou a podvodníkmi. Kým v prvom prípade zverejňovaním informácií bez súhlasu dotknutej osoby, čo je neprípustné, môže dôjsť k porušovaniu jej práv, v druhom prípade - zverejňovaním údajov dochádza k stáčaniu najazdených kilometrov tesne nad poslednú známu hodnotu, takže manipuláciu tušíte, ale ju len ťažko preukážete, čím sa systém stáva neúčinný. Preto sú informácie z RPZV dostupné len formou výpisu – ODO-Pass-u. Pred vytlačením výpisu musí poskytovateľ výpisu najprv zaznamenať do registra aktuálnu hodnotu z odometra. Bez toho nie je možné ODO-Pass vytlačiť. Tento je prioritne určený prevádzkovateľovi, ktorý rozhodne, či výpis zverejní alebo poskytne údaje na jeho overenie. Overiť existenciu alebo pravosť ODO-Pass-u môže spotrebiteľ/kupujúci bezplatne cez webový portál www.rpzv.sk.

Podstatou súčasného európskeho snaženia už nie je prioritne represia a postih za podvod s najazdenými kilometrami, nakoľko táto cesta sa ukázala ako absolútne neúčinná hlavne v krajinách, kde podvody s odometrami ustanovili za trestný čin. Skúsenosti belgického systému Car-Pass potvrdili, že prevencia je podstatne účinnejšia ako sankcia. Bez funkčného systému je takmer nemožné podvodníkovi manipuláciu dokázať, a tým pádom ho aj právoplatne odsúdiť. Cieľom je dosiahnuť takú frekvenciu záznamov, ktorá buď manipuláciu s najazdenými kilometrami odhalí, alebo ju urobí finančne nezaujímavou. Údaje sa zväčša budú zasielať automatizovane priamo z produkčných systémov prispievateľov. Hneď za prvých osem pracovných dní od účinnosti nového zákona sa do systému za účelom prispievania údajmi zaregistrovalo okolo 300 autobazárov, autoservisov, lízingových a poisťovacích spoločností a znalcov v doprave.