AUTORIDE

Aká vysoká pokuta ti hrozí za rôzne dopravné priestupky?

Modrý maják
Legislatíva
Publikoval Denis  

Určite ťa už niekedy zastavili policajti s tým, že si sa dopustil nejakého priestupku, za ktorý ti chceli uložiť pokutu, ktorá sa ti však zdala až príliš vysoká a premrštená. Aby si sa vedel v tomto smere orientovať a nenechal sa oklamať, pripravili sme si pre teba článok, v ktorom sa dozvieš, aká vysoká pokuta ti hrozí za konkrétny priestupok.

Dopravného priestupku sa dopustí:

Obsah

a) Ten, kto sa ako vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom, ktorý je ustanovený osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 300 až do 1300 eur a zakáz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.

b) Vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 300 až do 1300 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.

c) Vodič, ktorý vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z odbornej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 300 až do 1300 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.

d) Vodič, ktorý vedie motorové vozidlo v stave nespôsobilom viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 200 až do 1000 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo do piatich rokov.

e) Ten vodič, ktorý počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu, alkohol ešte nachádza v jeho organizme.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 150 až do 800 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo do troch rokov.

f) Ten vodič, ktorý počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 200 až do 1000 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo do piatich rokov.

g) Ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 150 až do 800 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo do troch rokov.

h) Ak vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

1. v obci najviac o 20 km/h alebo mimo obce najviac o 30 km/h2. v obci 21 až 50 km/h alebo mimo obce o 31 až 60 km/h3. v obci o viac ako 50 km/h alebo mimo obce o viac ako o 60 km/h

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta podľa prvého bodu do 100 eur, podľa druhého bodu od 150 eur do 600 eur a podľa tretieho bodu pokuta od 500 eur do 1000 eur a zákaz činnosti od šiestich mesiacov až do troch rokov.

i) Ak vodič použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 150 až do 800 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo do troch rokov.

j) Ak vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo ako vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg vojde na pozemnú komunikáciu, na ktorej je jazda takéhoto vozidla alebo takejto jazdnej súpravy zakázaná.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške 1500 eur.

k) Ak sa vodič iným spôsobom ako je uvedený v bodoch a) až i) dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta vo výške od 60 do 300 eur a zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo do dvoch rokov.

l) Ak vodič iným konaním, ako sa uvádza v bodoch a) až k), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

V takomto prípade hrozí vodičovi pokuta do výšky 100 eur.

V blokovom konaní sa ukladá za priestupok pokuta:

  • podľa písmena a) až g) a i) pokuta do 650 eur

  • podľa písmena h) - prvého bodu pokuta do 50 eur, druhého bodu pokuta od 30 eur do 400 eur a tretieho bodu pokuta od 250 eur do 800 eur

  • podľa písmena j) pokuta do 1000 eur

  • podľa písmena k) pokuta do 150 eur

  • podľa písmena l) pokuta 50 eur

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej činnosti. Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán príslušný uložiť pokutu dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.

Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti.

Ďalšie informácie o výške pokuty za konkrétne priestupky podľa osobitného ustanovenia (§ 139a) sa dozvieš v článku: Aká výška pokuty ti hrozí za konkrétny priestupok?

Zdroj: Informácie nachádzajúce sa v tomto článku boli prebrané zo stránky Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky (www.minv.sk).