AUTORIDE

Aká výška pokuty ti hrozí za konkrétny priestupok?

Policajti zastavujú auto
Legislatíva
Publikoval Denis  

Či už si prekročil rýchlosť v obci alebo mimo obce, nezastal na stopke alebo nedal prednosť jazde a podobne, v tomto článku nájdeš prehľad o tom, aká výška pokuty ti hrozí za konkrétny priestupok.

1. Vodičovi vozidla, ktorý poruší zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, hrozí pokuta vo výške 249 eur.

2. Vodičovi vozidla, ktorý prekročil rýchlosť jazdy o viac ako 10 km/h v mieste merania hmotnosti, ktoré je označené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením, hrozí pokuta vo výške 798 eur.

3. Vodičovi vozidla, ktorý prekročil rýchlosť jazdy v obci hrozí pokuta vo výške:

 • 15 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 6 až 10 km/h- 39 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 11 až 15 km/h

 • 66 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 16 až 20 km/h

 • 96 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 21 až 25 km/h

 • 141 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 26 až 30 km/h

 • 201 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 31 až 35 km/h

 • 270 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 36 až 40 km/h

 • 342 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 41 až 45 km/h

 • 402 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 46 až 50 km/h

 • 471 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 51 až 55 km/h

 • 540 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 56 až 60 km/h

 • 600 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 61 až 65 km/h

 • 699 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 66 až 70 km/h

 • 798 eur, ak bola rýchlosť prekročená o viac ako 70 km/h

4. Vodičovi vozidla, ktorý prekročil rýchlosť jazdy mimo obce hrozí pokuta vo výške:

 • 30 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 11 až 15 km/h

 • 42 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 16 až 20 km/h

 • 66 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 21 až 25 km/h

 • 99 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 26 až 30 km/h

 • 162 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 31 až 35 km/h

 • 201 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 36 až 40 km/h

 • 270 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 41 až 45 km/h

 • 342 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 46 až 50 km/h

 • 402 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 51 až 55 km/h

 • 471 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 56 až 60 km/h

 • 540 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 61 až 65 km/h

 • 600 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 66 až 70 km/h

 • 699 eur, ak bola rýchlosť prekročená o 71 až 75 km/h

 • 798 eur, ak bola rýchlosť prekročená o viac ako 75 km/h

5. Ak vodič vozidla poruší povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky "Stoj daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením "Stoj!“, hrozí mu pokuta vo výške 300 eur.

6. Ak vodič vozidla poruší zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, hrozí mu pokuta vo výške 99 eur.

7. Ak vodič vozidla poruší zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia hrozí mu pokuta vo výške:

 • 198 eur ak zastavil či stál na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím

 • 78 eur ak bol porušený zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia

8. Vodičovi vozidla, ktorý prejde cez prejazd železničného priecestia v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29, hrozí pokuta vo výške 300 eur.

9. Vodičovi vozidla, ktoré prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51, hrozí pokuta vo výške:

 • 99 eur ak bola prekročená hmotnosť do 10%

 • 231 eur ak bola prekročená hmotnosť nad 10% do 15%

 • 342 eur ak bola prekročená hmotnosť nad 15% do 20%

 • 450 eur ak bola prekročená hmotnosť nad 20% do 25%

 • 570 eur ak bola prekročená hmotnosť nad 25% do 30%

 • 681 eur ak bola prekročená hmotnosť nad 30% do 35%

 • 798 eur ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35%

10. Ak vodič poruží zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, hrozí mu pokuta vo výške 99 eur.

11. Vodičovi vozidla, ktorý poruší zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4, hrozí pokuta vo výške 2000 eur. Ak sa však vodič do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opätovne dopustí tohoto priestupku, hrozí mu pokuta vo výške 4000 eur.

Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a o povinnosti držiteľa vozidla, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti. Ak však bolo viacerými konaniami spáchané jedno alebo viaceré porušenia povinností podľa § 6a, každé konanie sa prejedná samostatne.

Priestupok vodiča vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a o povinnosti držiteľa vozidla. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu budú na bankový účet uvedený v rozhodnutí pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

Tak a teraz už vieš, aká výška pokuta ti hrozí za konkrétny priestupok.

Zdroj: Informácie nachádzajúce sa v tomto článku boli prebrané zo stránky Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky (www.minv.sk).