AUTORIDE

Za zranenie pri dopravnej nehode máte nárok na finančné odškodnenie

Odškodnenie pri dopravnej nehode
Zaujímavosti
Publikoval Martin  

Viete, aké máte nároky na odškodnenie, pokiaľ vám alebo vašim blízkym bolo spôsobené zranenie pri dopravnej nehode? Ak ste si na túto otázku odpovedali nie alebo si nie ste úplne istí, radi by sme vám to veľmi jednoducho a ľahko objasnili. Na začiatok je ešte potrebné dodať, že nárok na finančné odškodnenie máte len vtedy, ak ste dopravnú nehodu nezavinili ako aj fakt, že k odškodneniu nepotrebujete žiadne špeciálne poistenie, nakoľko všetko je hradené z povinného ručenia.

Dopravné nehody sú veľmi stresujúcou záležitosťou, ktorú si nik nepraje zažiť. Bohužiaľ, niekedy ani nie našou vlastnou chybou, sa ocitneme ako obeť dopravnej nehody. Rôzne zranenia a ujmy na zdraví pri dopravných nehodách sú veci, ktoré sa bežne dejú. Práve takéto nepríjemné situácie nám vedia strpčiť život, najmä ak po dopravnej nehode utrpíme škody na zdraví v dôsledku čoho môžeme byť my alebo niekto z našich blízkych práce neschopní. Keď človek príde o svoj mesačný finančný príjem, je to hrozné. O to horšie je, keď oňho neprídete vlastnou vinou. Našťastie, existujú rôzne odškodnenia po dopravnej nehode, kedy ako poškodený môžete vymáhať škodu po dopravnej nehode.

Obsah

Nezáleží na tom, či ste chodec, cyklista, vodič alebo spolujazdec v automobile – na odškodnenie máte právo aj tak. Takisto môžete žiadať odškodnenie pri dopravnej nehode aj v prípade, ak vinník z miesta nehody ušiel, poprípade nebol zistený.

Na aké odškodnenie máte z právneho hľadiska nárok?

1. Bolestné

Jedná sa o náhradu za vytrpené bolesti. Je to poskytnutie finančného príspevku za bolesť spôsobenú ujmou na zdraví ako aj jej liečenie a procesy, ktoré pomáhajú odstrániť následky škody na zdraví.

Výška bolestného sa analyzuje z celkového počtu bodov, ktorými bola bolesť ohodnotená na základe lekárskeho posudku. V roku 2021 bude výška škody pri dopravnej nehode v hodnote jedného bodu v sume 22,66 €. Aby vám bolo bolestné uznané, je potrebné si uplatniť nárok podaním žiadosti v akejkoľvek pobočke Sociálne poisťovne.

2. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Je to odškodné, kedy pri dopravnej nehode dôjde ku škode na zdraví pri dopravnej nehode, teda k trvalým následkom, ktoré ovplyvnia a najmä sťažia život po nehode obeti, ako je napríklad nepriaznivosť obete v ďalšom pracovnom uplatnení. Toto odškodné sa poskytuje jednorázovo.

3. Ušlá mzda

Je to mzda, ktorú by fyzická osoba zamestnaná na pracovný pomer za normálnych okolností dosiahla, pokiaľ by nenastali okolnosti, ktoré sama nezapríčinila. Pri dopravnej nehode sa začína rátať spravidla odo dňa, odkedy sa o to prestane pokrývať z nemocenského poistenia.

4. Náhrada nákladov spojených s liečením

Patria sem všetky náklady, ktoré poškodenému vznikli v súvislosti s ujmou na zdraví a ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Môže sa jednať o rehabilitácie, zdravotné pomôcky, lieky a iné.

5. Strata zárobku

Strata zárobku sa poskytuje osobám, ktoré kvôli svojmu zraneniu sú práceneschopné a dosahujú ukázateľne nižšie príjmy ako pred nehodou.

6. Náhrada ujmy pozostalým pri smrteľnej dopravnej nehode

Pokiaľ budete vy alebo váš blízky obeťou dopravnej nehody, máte možnosť odškodnenia pozostalých po dopravnej nehode. Smrť blízkej osoby je v prvom rade veľký citový a psychický šok a tú stratu vám už nikto a nič nevynahradí. Pozostalí sa ale počas citovej bolesti musia vedieť vysporiadať aj s problémom, ako budú ďalej pokračovať z finančného hľadiska, nakoľko keď vypadne príjem, je to problém. V tomto prípade je vhodné obrátiť sa na odborníkov, ktorí vám s tým budú schopní pomôcť a poradiť. Toto odškodnenie v sebe spravidla zahŕňa výživné, náklady spojené s pohrebom ako aj odškodnenie spôsobených duševných útrap.

Prečin ublíženia na zdraví pri dopravnej nehode

Ak vodič počas dopravnej nehody niekoho zraní, môže byť následne stíhaný za trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a v prípade smrteľného následku sa jedná o už spomínaný prečin usmrtenia.

Za ublíženie na zdraví sa považuje poškodenie zdravia, ktoré si vyžaduje čas liečby viac ako 7 dní. Ťažká ujma na zdraví, čiže zmrzačenie, stratu alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, stratu alebo oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu alebo poruchu, kedy liečba trvá viac ako 42 dní. Vo všetkých spomínaných prípadoch vinníkovi hrozí trest odňatia slobody, pričom v prípade prečinu usmrtenia je horná sadzba 12 rokov.

Zhrnutie

Či už ste vinníkom alebo poškodeným dopravnej nehody, veríme, že vám náš článok bol nápomocný. Odborníci z Centra odškodnenia Votum vám pomôžu s finančnou stránkou, či už pri zabezpečení potrebnej liečby, pomoc pri úhrade potrebných životných nákladov počas práceneschopnosti alebo v tej najhoršej možnosti vám pomôžu s finančným zabezpečením po strate milovanej osoby.

Vždy máte nárok na finančné odškodnenie, pokiaľ nie ste vinníkom dopravnej nehody, a tak sa nebojte vyhľadať odborníkov, ktorí vám pomôžu s vybavovaním všetkých potrebných papierov a ktorí vám poradia, na aké všetky odškodnenia máte nárok.