Za čo ti môže policajt udeliť pokutu a zadržať vodičský preukaz?

Policajti
Legislatíva
Publikoval Denis

Za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Ak však obvinený nemôže uhradiť pokutu na mieste, môže mu policajt zadržať vodičský preukaz. Priestupok však možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti prevádzkovať motorové vozidlo. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu. Zaplatením blokovej pokuty blokové konanie právoplatne končí a proti pokute sa nemožno odvolať ani podať iný riadny opravný prostriedok.

Ak je páchateľ priestupku ochotný zaplatiť pokutu v blokovom konaní, neznamená to, že tak musí urobiť ihneď. Ak nemôže pokutu zaplatiť napr. preto, že nemá u seba potrebnú sumu v hotovosti, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatím tohto bloku páchateľ potvrdzuje spáchanie priestupku.

Obsah

V prípade, že účastník konania nemá možnosť zaplatiť uloženú pokutu v stanovenej lehote (15 dní odo dňa uloženia pokuty) je oprávnený sa obrátiť na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR, so žiadosťou o splátkový kalendár. Takúto žiadosť však nie je MV SR povinné akceptovať v každom prípade. Vo všeobecnosti platí, že MV SR umožní splácať pokutu v splátkach v obzvlášť závažných prípadoch a to najmä v ťažkých sociálnych situáciách. Ak pokuta nie je v stanovenej lehote zaplatená, bude postúpená na právne vymáhanie.

Obvinený z priestupku nie je povinný zaplatiť pokutu v blokovom konaní. V prípade, že páchateľ priestupku nie je ochotný pokutu v blokovom konaní zaplatiť, prejedná jeho priestupok príslušný správny orgán v neskrátenom konaní. Skrátené konanie spočíva v tom, že sa obvinený z priestupku nepredvoláva, nekoná sa o jeho priestupku ústne pojednávanie, nevypočúvajú sa svedkovia, nevydáva sa písomné rozhodnutie.

Blokové konanie je zjednodušeným, zrýchleným a menej formálnym konaním o priestupku. Blokové konanie príslušný orgán vykonáva priamo na mieste zistenia priestupku a to o skutkoch a priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré vykazujú zväčša nižšiu nebezpečnosť pre spoločnosť. Skutočnosť, ktoré konkrétne konanie možno označiť za priestupok s nižšou nebezpečnosťou pre spoločnosť, zisťuje a rozhoduje príslušník Policajného zboru, pričom je do určitej miery viazaný i jednotlivými internými predpismi. V blokovom konaní sa postupuje podľa všeobecných ustanovení zákona o priestupkoch.

Uvedené blokové konanie je možné uskutočniť, ak:

 • bol priestupok spoľahlivo zistený

 • na vybavenie veci nestačí dohováranie

 • obvinený z priestupku je ochotný blokovú pokutu zaplatiť

 • nejedná sa o návrhový priestupok

Pri ukladaní blokovej pokuty sa prihliada najmä na:

 1. Spôsob spáchania priestupku - to znamená, či páchateľ spáchal priestupok konaním alebo opomenutím konania

 2. Následky priestupku - to znamená, či objekt priestupku bol ohrozený alebo porušený, ak bol porušený, či ide o prechodnú (odstrániteľnú) alebo trvalú poruchu, ďalej aká je výška škody, následky priestupku, majetkové a iné ujmy, ktoré vznikli v dôsledku priestupku

 3. Okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný - to znamená, subjektívne a objektívne okolnosti, ktoré závažnosť priestupku znižujú (napríklad páchateľ spáchal priestupok v duševnom rozrušení, pod vplyvom ťaživých osobných pomerov, pod tlakom závislosti) alebo zvyšujú (páchateľ páchal priestupok dlhší čas, porušil svoju osobnú povinnosť, spáchal viac priestupkov, bol za obdobné priestupky v minulosti potrestaný).

Pokutovanie pri spáchaní viacerých priestupkoch v jednom konaní:

Pri súbehu priestupkov je neprípustná sčítacia metóda za priestupky toho istého páchateľa v jednom a tom istom konaní. Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti. Ak však páchateľ spácha napr. tri priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pričom jeden z nich nie je možné prejednať v blokovom konaní, nemožno uložiť blokovú pokutu, ale je potrebné spísať všetky priestupky na oznámenie o priestupku a zaslať na prejednanie miestne a funkčne príslušnému správnemu orgánu.

Za čo ti môže policajt zadržať vodičský preukaz?

Podľa zákona o cestnej premávke je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem iného aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za používanie diaľníc, rýchlostných ciest a ciest I. triedy uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste. Policajt páchateľovi namieste vydá potvrdenie o zadržaní vodičského preukazu, v ktorom povolí ďalšiu vodičovi jazdu na 15 dní.

Toto povolenie však platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia. Policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Za čo ťa môže pokutovať mestský policajt:

Okrem príslušníkov Policajného zboru sú priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky oprávnení prejednávať v blokovom konaní i príslušníci obecnej (mestskej) polície, avšak iba v rozsahu, ktorý určuje zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a teda priestupky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:

 • z dopravnej značky zákaz zastavenia

 • zákaz státia

 • zákaz vjazdu

 • zákaz odbočovania

 • zákaz otáčania

 • prikázaný smer jazdy

 • prikázaný smer obchádzania

 • vyhradené parkovisko

 • obytná zóna

 • pešia zóna

 • školská zóna

 • zóna s dopravným obmedzením a parkovisko

 • zo všeobecnej úpravy cestnej premávky

 • ktorou sa zakazuje zastavenie

 • státie a vjazd vozidiel

Zdroj: Informácie nachádzajúce sa v tomto článku boli prebrané zo stránky Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky (www.minv.sk).