STILL sa umiestnil na popredných miestach v oblastiach „environmentálna zodpovednosť“ a „pracovné a ľudské práva“

Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Prestížna hodnotiaca platforma EcoVadis opäť udelila nemeckej spoločnosti STILL zlatý certifikát udržateľnosti. STILL vyniká najmä v hodnotiacich oblastiach environmentálny manažment aj pracovné a ľudské práva.

Výrobca manipulačnej techniky a dodávateľ špičkových intralogistických riešení, spoločnosť STILL, už vyše desať rokov získava ocenenia renomovanej ratingovej agentúry EcoVadis. Aj v roku 2022 je opäť ocenená zlatým certifikátom udržateľnosti. Spoločnosť STILL urobila obzvlášť výrazný pokrok v strategickej implementácii „environmentálneho manažmentu“ a „pracovných a ľudských práv“ a dosiahla nárast 10 bodov v každej kategórii v porovnaní s vlastným výsledkom z predchádzajúceho roka. Spoločnosť tak v týchto kategóriách dosiahla viac ako dvojnásobok bodov hodnotenia v porovnaní s priemerom všetkých hodnotených firiem.

Inovatívne systémy riadenia zabezpečujú ekologické a sociálne štandardy

STILL získal dobré hodnotenie vďaka zavedeným systémom riadenia, ktoré spoľahlivo sledujú dôslednú implementáciu podnikových hodnôt a smerníc – robia ich merateľnými a transparentne ich dokumentujú. Platforma EcoVadis ich zhodnotila ako mimoriadne inovatívne a sofistikované. „Minulý rok sme podnikli ďalšie dôležité kroky pre udržateľný rozvoj našich firemných procesov s ohľadom na dôležité aspekty, ktoré v budúcnosti vyplynú z environmentálneho manažmentu a pracovných podmienok,“ vysvetľuje Frank Müller, senior viceprezident Brand manažmentu spoločnosti STILL. „Kladieme dôraz na strategický prístup a hodnotenie a tiež na neustálu optimalizáciu procesov. Že sa nám to darí, potvrdzuje aj ocenenie našej práce, ktoré je veľkou motiváciou pokračovať v začatom dôsledne a s dobrými výsledkami."

Cyklus teórie, praxe, hodnotenia a optimalizácie

Spoločnosť STILL pristupuje k integrovanému environmentálnemu manažmentu systematicky – celkový prístup a politika zahŕňa „normy pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie“ a stanovuje celopodnikové znižovanie emisií v súlade s národnou legislatívou. V minulom roku zaviedla množstvo opatrení, ako je napríklad prispôsobovanie sa LED osvetlenia v určitých priestoroch a optimalizácia riadenia siete vykurovania. Implementácia týchto opatrení a výsledky boli priebežne vyhodnocované a dokumentované, z čoho následne vyplynuli ďalšie možnosti optimalizácie pre budúci rok. Spoločnosť tak zabezpečuje, aby sa v praxi všetky usmernenia dodržiavali, a na druhej strane sa kontrolovala úspešnosť už zavedených opatrení.

Zodpovedné správanie ako základ podnikateľského úspechu

Ekonomické správanie firmy, ktoré zohľadňuje ekologické, etické a sociálne normy, je čoraz viac stredobodom zodpovedného podnikania a stále viac poukazuje na kvalitu firiem – zároveň je relevantným faktorom v rámci konkurenčnej súťaže o zákazníkov, zákazky a zamestnancov. Dôležitou je maximálna transparentnosť v rámci celého hodnotového reťazca, zodpovedné využívanie zdrojov od výroby až po likvidáciu, ale i zabezpečenie a presadzovanie vysokých sociálnych a bezpečnostných štandardov medzi dodávateľmi a partnermi. V spoločnosti STILL sú tieto štandardy pevne zakotvené v stanovách, pričom ich neustále monitorujú a rozvíjajú. „Dôsledné využívanie zdrojov a ich ohľaduplná interakcia je základom pre úspech a bezpečnosť. Aj neustálym preverovaním spoločnosti a jej procesov, ktoré ďalej rozvíjame a optimalizujeme, chceme ísť príkladom,“ vysvetľuje F. Müller z centrály STILL. Dôležitou súčasťou tejto stratégie je aj pravidelná revízia CSR štandardov nezávislou ratingovou agentúrou EcoVadis.

Čo je EcoVadis

Nezávislá ratingová agentúra EcoVadis má za cieľ podporovať environmentálne a sociálne správanie firiem. Agentúra sa pri tom riadi desiatimi zásadami Globálneho paktu OSN. Od založenia spoločnosti v roku 2007 sa viac ako 20 000 známych spoločností riadi odbornými znalosťami EcoVadis v oblasti znižovania rizík, podpory inovácií a vytvárania dôvery a transparentnosti medzi obchodnými partnermi. Dnes sú firmy z 95 krajín hodnotené na základe vyše 150 obchodných kategórií a 21 CSR kritérií. Firmy a ich správanie hodnotia CSR experti EcoVadis podľa medzinárodných štandardov, napr. Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 a princípy Global Compact. Prieskum je vždy prispôsobený krajinám, v ktorých spoločnosti pôsobia – s prihliadnutím na sektor a veľkosť spoločnosti. Okrem toho sa hodnotenie odvíja od sprievodných dokumentov a informácií od verejných orgánov a akcionárov (mimovládne organizácie, odbory, tlač).

Iniciatíva STILL Slovensko na podporu životného prostredia

STILL Slovensko tento rok v máji odštartoval projekt s názvom „Sadíme tisíce stromov pre milióny nás“, na ktorý prispievajú aj zákazníci kúpou vysokozdvižných vozíkov. Každý zákazník, ktorý si kúpi nový vozík, v prípade záujmu dostane certifikát, že prispel k zvýšeniu výsadby stromov v krajine.

„V STILL sme sa na jar tohto roka rozhodli, že sa aktívne zapojíme do projektu výsadby stromov. Chceme totiž pre životné prostredie urobiť ešte viac, aj keď už dlhé roky sa riadime filozofiou udržateľného rozvoja a dodržiavame zásady ako hospodárne nakladanie s materiálmi, využívanie energeticky efektívnych riešení či vývoj technológií pre bezemisnú intralogistiku. Zároveň sa neustále snažíme robiť osvetu aj medzi zákazníkmi, aby dávali prednosť ekologickejším technológiám. Prepájame tak viac aktivít, ktoré veríme, prispejú k zmierňovaniu negatívnych dopadov klimatickej hrozby,“hovorí Andrea Ščepková, marketingová manažérka STILL Slovensko.

Zamestnanci STILL Slovensko vysadili stovky mladých stromčekov v lesoch pohoria Tribeč v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji, a to na ploche 0,40 hektára. Konkrétne vysádzali krytokorenné sadenice lesných drevín duba. Práve lesy majú nenahraditeľnú a kľúčovú úlohu pri zastabilizovaní zhoršujúcej sa klimatickej situácie. Ich ochrana, obnova a celkovo zodpovedné obhospodarovanie môže prispieť k zníženiu oxidu uhličitého v atmosfére až o 10 %.

Tagy: Still