Vedel si, aké sú oprávnenia policajta pri cestnej kontrole?

Policajt
Legislatíva
Publikoval Denis

Zastavil ťa už niekedy policajt, ktorý ti prehľadal či prekontroloval tvoje auto, až ti to pripadalo tak, že nepostupuje podľa zákona a chce ti len silou mocou dať pokutu? Poďme sa pozrieť na to, aké sú oprávnenia policajta pri cestnej kontrole a čo na to hovorí zákon.

Oprávnenia policajta pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sú ustanovené v § 69 zákone č. 8/2009 o cestnej premávke.

Policajt je teda oprávnený:

a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky

b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa najmenej 80 km/h a v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec najmenej 65 km/h, o zákaze vydá policajt potvrdenie

c) požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu

d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo

e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle

f) merať rozmery a hmotnosť vozidla

g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona

Oprávnenia policajta podľa písmena a) a c) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta podľa písmena d) až g) sa vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia, a to vtedy, ak ide o:

  • vodiča vozidla ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti

  • účastníka dopravnej nehody, ktorú objasňuje Vojenská polícia

  • účastníka škodovej udalosti, ktorej predchádzal priestupok, ktorý objasňuje Vojenská polícia

Účastník cestnej premávky je v zmysle zákona o cestnej premávke povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávky alebo osobitné predpisy (napr. zákon o obecnej polícii).

V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 300 € a v prípade ak bol spáchaný v súvislosti s vedením motorového vozidla, možno páchateľovi uložiť aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo v trvaní až do 2 rokov.

Tak a teraz už vieš aké sú oprávnenia policajta pri cestnej kontrole.

Zdroj: Informácie nachádzajúce sa v tomto článku boli prebrané zo stránky Ministerstva Vnútra Slovenskej Republiky (www.minv.sk).