AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Kúpno predajná zmluva na auto: Čo má obsahovať a čo by v nej nemalo chýbať?

Publikoval Denis

Kúpno predajná zmluva na auto je pri kúpe alebo predaji vozidla veľmi dôležitým, dá sa povedať že až nevyhnutným dokumentom. Prečo nevyhnutným? V dnešnej dobe sa totiž nedá veriť takmer nikomu a tak je veľmi vhodné, ak je človek pri takýchto úkonoch, ako je predaj či kúpa auta takpovediac poistený aspoň týmto papierom.

Kúpno predajná zmluva totiž obsahuje veľmi dôležité informácie a taktiež predstavuje vzájomný záväzok medzi kupujúcim a predávajúcim. To znamená, že osoba ktorá vozidlo predáva sa zaručuje dodať kupujúcej osobe predmet kúpnej zmluvy (v našom prípade vozidlo) a osoba ktorá kupuje je zas podľa tejto zmluvy povinná prevziať si predmet kúpnej zmluvy a zároveň zaň aj zaplatiť dohodnutou sumou a v správny čas. Podstata každej kúpno-predajnej zmluvy tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k určitej veci.

Obsah

Aké sú však náležitosti, ktoré by mala správne napísaná kúpno predajná zmluva na auto obsahovať? Čo by v nej určite nemalo chýbať? Poďme sa na to pozrieť.

Čo má obsahovať kúpno predajná zmluva na auto:

  • identifikáciu zmluvných strán (to znamená, označenie kto je predávajúci a kto kupujúci)

  • označenie predmetu kúpy (v prípade kúpno predajnej zmluvy na auto to bude auto)

  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

  • záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu

  • určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia (to znamená, určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť)

  • určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy a miesta jeho odovzdania (to znamená, určenie dokedy a kde má predávajúci vozidlo kupujúcemu odovzdať)

  • určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (to znamená, či prejde na kupujúceho vlastnícke právo k automobilu ihneď pri podpise zmluvy alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý okamih)

  • určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (to znamená, odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci)

  • úpravu zodpovednosti za vady automobilu (to znamená, za aké nedostatky na kupovanom vozidle predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva)

Tak a teraz už vieš, čo všetko musí obsahovať správna kúpno predajná zmluva na auto. Dúfam, že ti tento článok pomohol a v prípade potreby, máš kedykoľvek možnosť stiahnuť si kúpno-predajnú zmluvu na auto u nás a to vo formáte PDF a DOC.

Kúpno predajná zmluva na auto na stiahnutie:

Kupno predajná zmluva - PDF

Kupno predajná zmluva - DOC