AUTORIDE

Kúpno predajná zmluva na auto: Čo má obsahovať a čo by v nej nemalo chýbať?

Kľúče od auta
Legislatíva
Publikoval Denis  

Kúpno predajná zmluva na auto je pri kúpe alebo predaji vozidla veľmi dôležitým, dá sa povedať že až nevyhnutným dokumentom. Prečo nevyhnutným? V dnešnej dobe sa totiž nedá veriť takmer nikomu a tak je veľmi vhodné, ak je človek pri takýchto úkonoch, ako je predaj či kúpa auta takpovediac poistený aspoň týmto papierom.

Kúpno predajná zmluva totiž obsahuje veľmi dôležité informácie a taktiež predstavuje vzájomný záväzok medzi kupujúcim a predávajúcim. To znamená, že osoba ktorá vozidlo predáva sa zaručuje dodať kupujúcej osobe predmet kúpnej zmluvy (v našom prípade vozidlo) a osoba ktorá kupuje je zas podľa tejto zmluvy povinná prevziať si predmet kúpnej zmluvy a zároveň zaň aj zaplatiť dohodnutou sumou a v správny čas. Podstata každej kúpno-predajnej zmluvy tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k určitej veci.

Obsah

Aké sú však náležitosti, ktoré by mala správne napísaná kúpno predajná zmluva na auto obsahovať? Čo by v nej určite nemalo chýbať? Poďme sa na to pozrieť.

Čo má obsahovať kúpno predajná zmluva na auto:

  • identifikáciu zmluvných strán (to znamená, označenie kto je predávajúci a kto kupujúci)

  • označenie predmetu kúpy (v prípade kúpno predajnej zmluvy na auto to bude auto)

  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

  • záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu

  • určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia (to znamená, určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť)

  • určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy a miesta jeho odovzdania (to znamená, určenie dokedy a kde má predávajúci vozidlo kupujúcemu odovzdať)

  • určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (to znamená, či prejde na kupujúceho vlastnícke právo k automobilu ihneď pri podpise zmluvy alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý okamih)

  • určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (to znamená, odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci)

  • úpravu zodpovednosti za vady automobilu (to znamená, za aké nedostatky na kupovanom vozidle predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva)

Tak a teraz už vieš, čo všetko musí obsahovať správna kúpno predajná zmluva na auto. Dúfam, že ti tento článok pomohol a v prípade potreby, máš kedykoľvek možnosť stiahnuť si kúpno-predajnú zmluvu na auto u nás a to vo formáte PDF a DOC.

Kúpno predajná zmluva na auto na stiahnutie:

Kupno predajná zmluva - PDF

Kupno predajná zmluva - DOC