Kúpno-predajná zmluva na auto

Kúpno-predajná zmluva na auto
Legislatíva
Publikované

Kúpno-predajná zmluva na auto sa nachádza na konci článku vo formáte PDF. Kúpno-predajná zmluva na auto je pri kúpe a predaji vozidla nevyhnutným dokumentom, na ktorý by si určite nemal zabudnúť.

Prečo je ale táto zmluva nevyhnutným dokumentom pri kúpe alebo predaji auta? No jednoducho povedané preto, lebo v dnešnej dobe sa už nedá veriť takmer nikomu.

Obsah

Je teda na mieste, ak ju pri predaji alebo kúpe auta máš prichystanú v tom správnom formáte. Ústna dohoda totiž už dnes nič neznamená. Ak by si napríklad pri kúpe auta nepodpísal kúpno predajnú zmluvu na auto, nemáš žiaden dôkaz o tom, že si od dotyčného nejaké auto kúpil, natož mu odovzdal peniaze.

Čo má obsahovať kúpno-predajná zmluva na auto?

Kúpno-predajná zmluva na auto nie je len zdrap papiera. Táto zmluva obsahuje veľmi dôležité informácie a tiež predstavuje vzájomný záväzok medzi kupujúcim a predávajúcim. Čo to všetko znamená?

No napríklad to, že osoba ktorá vozidlo predáva sa zaručuje dodať kupujúcej osobe predmet kúpnej zmluvy (v tomto prípade auto) a osoba ktorá kupuje je zas podľa tejto zmluvy povinná prevziať si predmet kúpnej zmluvy (auto) a tiež zaň aj zaplatiť dohodnutú sumu v plnej výške, bez meškania a teda hneď na mieste, alebo v dohodnutej lehote.

Čo by v kúpno-predajnej zmluve nemalo chýbať?

  • identifikácia zmluvných strán (označenie kto je predávajúci a kto kupujúci)

  • označenie predmetu kúpy (v prípade kúpnej zmluvy na auto to bude auto)

  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

  • záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň plnú dohodnutú kúpnu sumu

  • určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a tiež jej spôsobu zaplatenia (tento úkon obnáša, určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť)

  • určenie lehoty na odovzdanie auta a miesta jeho odovzdania (určenie dokedy a kde má predávajúci automobil kupujúcemu odovzdať)

  • určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (prevod vozidla na kupujúceho ihneď pri podpise zmluvy alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý čas)

  • určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci)

  • úpravu zodpovednosti za vady automobilu (aké nedostatky na kupovanom vozidle predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva)

SŤAHUJ: KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA NA AUTO (PDF)