Kúpna zmluva na auto

Kúpna zmluva na auto
Legislatíva
Publikované  —  Aktualizované

Kúpna zmluva na auto sa nachádza na konci článku vo formáte PDF. Kúpna zmluva na auto je pri kúpe, ale aj predaji vozidla nevyhnutným dokumentom. Prečo je táto zmluva nevyhntným dokmentom?

Jednoducho preto, že v dnešnej dobe sa nedá veriť naozaj nikomu. To, čo sa kedysi dalo vyriešiť ústnou dohodou dnes už neplatí a tak je dobré mať všetko čierne na bielom.

Obsah

Ak si človek kúpu alebo predaj auta poistí aspoň takýmto dokumentom, máš minimálne právoplatný doklad o tom, komu si auto predal, alebo od koho si ho kúpil.

Čo má obsahovať kúpna zmluva na auto?

Kúpna zmluva na auto obsahuje dôležité informácie o tom, aký záväzok má voči sebe splniť kupujúci a predávajúci. To znamená že osoba, ktorá automobil či iné vozidlo predáva sa zaručuje dodať kupujúcej osobe predmet kúpnej zmluvy, a osoba ktorá kupuje, je zas podľa tejto kúpnej zmluvy povinná prevziať si predmet kúpnej zmluvy (v našom prípade auto) a zároveň zaň aj zaplatiť dohodnutú sumu v plnej výške a v dohodnutej lehote.

Čo by v kúpnej zmluve nemalo chýbať?

  • identifikácia zmluvných strán (kto je predávajúci a kto kupujúci)

  • označenie predmetu kúpy (v našom prípade ide o automobil)

  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

  • záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu

  • určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia (určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť)

  • určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy a miesta jeho odovzdania (určenie dokedy a kde má predávajúci automobil kupujúcemu odovzdať)

  • určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (prevod na kupujúceho vlastnícke právo ihneď pri podpise zmluvy alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý čas)

  • určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie auta kupujúci)

  • úpravu zodpovednosti za vady automobilu (za aké nedostatky na kupovanom aute predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva)

SŤAHUJ: KÚPNA ZMLUVA NA AUTO (PDF)