Autoškola test číslo 35

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 35 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu piatu, a teda poslednú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 35

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie

Otázka za 2 body

4. Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na predchádzanie

Otázka za 2 body

5. Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

Otázka za 2 body

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

Otázka za 2 body

7. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

Otázka za 2 body

8. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

Otázka za 2 body

9. V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

10. Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

Otázka za 2 body

11. Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

12. Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (motocykle)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Prednosť protiidúcich vozidiel
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vstupu pre (chodcov)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Prikázaný smer odbočenia (tu vpravo)
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Priechod pre chodcov (informačná značka; umiestnenie vľavo)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka

Smerová návesť
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Priechod pre chodcov
Otázka za 2 body

23. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Vzdialenosť (v metroch, vzor 100 m)
Otázka za 2 body

24. Prednosť v jazde má vodič

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body